DVV Invest - tijdelijke uitgifte

DVV Invest Climate Awareness 90 09-2029

Wat is DVV Invest?

 • DVV verzekeringen biedt meermaals per jaar tijdelijke aanbiedingen, waaronder gestructureerde tak 23 levensverzekeringspolissen
 • Met een potentieel aantrekkelijk rendement dat afhangt van de evolutie van de onderliggende index
 • Het rendement en uw kapitaal zijn echter niet gegarandeerd op de vervaldag
 • Een vaste vervaldag en een gedeeltelijke terugbetaling van de belegde nettopremie op de vervaldag waarvan het terugbetalingspercentage verandert voor elke uitgifte.
 • Beleggen kan al vanaf € 1.000, in veelvouden van steeds € 1.000

DVV Invest Cure, Health & Wellbeing 09-2030

Levensverzekeringspolis naar Belgisch recht (Tak 23) verbonden aan een beleggingsfonds met vastgestelde duur. DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV,Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, erkend onder codenummer 37 om levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen.

Inschrijvingsperiode:
01/06/2022 tot en met 31/07/2022 

Vaste looptijd
van het contract:
 
8 jaar 1 maand en 1 dag

De potentiële meerwaarde
op de eindvervaldag is 200% van de eventuele stijging van de onderliggende index tegenover de beginwaarde met een beperking aan 35%.

Min 100% bescherming
van de belegde netto premie op de eindvervaldag

Onderliggende index: 
Solactive Cure, Health & Wellbeing Index (SOLCHWP). Deze uitgifte geeft de belegger de mogelijkheid om een rendement te behalen gebaseerd op de evolutie van de Solactive Cure, Health & Wellbeing Index (SOLCHWP). Meer informatie over de index kan u vinden op de productfiche

Documenten en wettelijke informatie

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Het gamma tijdelijke gestructureerde uitgiftes DVV Invest zijn tak 23 levensverzekeringsproducten met een verzekeringstaks van 2% en een vaste looptijd. Het minimumbedrag bij onderschrijving bedraagt € 1.000 en daarna per schijf van € 1.000 verhoogd met verzekeringstaks. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen, waar u de waarde van de eenheden kunt vinden, de risico's (geen gegarandeerd kapitaal), de evolutie van de indexen, de kosten en de belastingen in verband met deze tijdelijke uitgiften, kunt u de volgende documenten raadplegen :
Deze documenten zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële investeerders deze documenten doornemen alvorens een contract te ondertekenen. De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.


U kan de NIW van uw gestructureerde tak 23 raadplegen op MyDVV en bij uw consulent. U kan de prestatiescenario’s raadplegen in het Key Information Document (KID). 

 • Kosten en taksen:
  • Instapkosten: 0% 
  • Taks: 2% op de premie
  • Beheerskosten op het gesloten intern beleggingsfonds : 0%
  • Afkoop vóór de eindvervaldag: In geval van een gehele of gedeeltelijke afkoop, worden 1,00% uitstapkosten aangerekend aan de onderschrijver. Er worden geen uitstapkosten aangerekend in geval van overlijden van de verzekerde en op einddatum van de polis
  • Totale kosten bij bezit tot de eindvervaldag : maximaal 7,66% van de nominale waarde van het belegde bedrag over de volledige looptijd van 8 jaar 1 maand en 1 dag
 • Belangrijkste risico’s:
  Beleggen in de levensverzekeringspolis ‘DVV Invest Cure, Health & Wellbeing 09-2030’ kan de volgende risico's inhouden verbonden aan het beleggingsfonds ‘DVV Invest Cure, Health & Wellbeing 09-2030’:
  • een kredietrisico: bij faillissement of herstructurering (bijv. bail-in) in toepassing van richtlijn 2014/59/EU van de emittent of van de garant loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag. In dat geval loopt u eveneens het risico dat één of meerdere jaarlijkse coupons niet worden uitbetaald. Als Belfius Bank met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kan de toezichthouder, om een faillissement te vermijden, een herstructurering opleggen. In dat geval kunnen de schuldinstrumenten op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten (aandelen) (zogenaamde ‘Bail-in’). Op die manier loopt u, zelfs zonder dat de emittent of de garant effectief failliet gaan, een risico dat u bedragen waarop u recht hebt niet kan terugvorderen en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk kan verliezen. De uitoefening van een afwikkelingsmaatregel door de toezichthouder in toepassing van richtlijn 2014/59/EU kan ook betrekking hebben op de garantie verstrekt door Belfius Bank en kan tot gevolg hebben dat u zich niet kan beroepen op de garantie verstrekt door Belfius Bank. 
  • een liquiditeitsrisico: een belegger die vóór de eindvervaldag de belegging wil laten afkopen, moet dat doen tegen de waarde van de eenheden die overeenkomen met de door DVV bepaalde koers, afhankelijk van de marktparameters van het moment en van de waarde van het onderliggende derivaat van het ‘DVV Invest Cure, Health & Wellbeing 09-2030’-fonds. Bijgevolg kan de afkoopsom lager of hoger zijn dan de prijs van de prestatie aan de eindvervaldag van de polis.
  • een risico verbonden aan de schommeling van de waarde van de polis (marktrisico): de waarde van de eenheden schommelt afhankelijk van de marktparameters, zoals de financiële gezondheid van de emittent van het derivaat, de ontwikkeling van de rentevoet en de volatiliteit van de markten.
  • het financiële risico wordt volledig gedragen door de intekenaar.
  • duurzaamheidsrisico’s: duurzaamheidsrisico’s verwijzen naar elke gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect zou kunnen hebben op de waarde of het rendement van de financiële instrumenten die in de portefeuille van het fonds worden gehouden.
  • Inflatierisico: indien het economische klimaat van hoge inflatie in de komende jaren zou aanhouden, zoals thans het geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.
  • Meer informatie over de belangrijkste risico’s kunt u terugvinden in de productfiche.